INFODYSKALKYLI

VÄLKOMMEN TILL

Länkar / Myndigheter

Myndigheter det kan vara bra att komma i kontakt med vid frågor/klagomål/anmälnigar med mera.

SPSM

De arbetar för att både barn och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få nå målen i sin utbildning.

BARNOMBUDSMANNEN

Står för en övergripande bevakning barn och ungdomsfrågor utifrån barnkonventionen och svensk lagstiftning.

SKOLVERKET

Arbetar att kolla, utvärdera samt stödja kommuners arbete inom t.ex. skolan etc.

SKOLINSPEKTIONEN

Granskar och har tillsynsansvar för bland annat förskolor, skolor, fritidshem med flera.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Arbetar för lika rättigheter och möjligheter.

Infodyskalkyli

Kortfattad info om sidan


Denna hemsida finns till för att underlätta att hitta information om dyskalkyli/specifika matematiksvårigheter och att lärare, elever och alla som av någon anledning söker informaton ska kunna finna den här


KONTAKTINFORMATION


E-post:

info@infodyskalkyli.se


Adress:

infodyskalkyli.se


© Infodyskalkyli 2014-2020. All Rights Reserved